PropagationUvačujete o začátku vačeho podnikání. Bojíte se rizik,které sebou podnikánínese. Je pravdou,že je v současné době nabízených produktů stejného typu velké množství(konkurence je vysoká). Některé podniky,u kterchch je konkurence nejvyšší,dokonce dllají balíčkování služeb,což znamená vytvoření jedinečné nabídky pro zákazníka,pesesn pod podle jeho potebeb. Děvodem je získánízákazníka a uspokojit jeho potřeby lépe neě případná konkurence.
prezentace na tabuli.png
Jestliže nemáte strach z konkurence, protože vるるíte potるebnosti, užitečnosti svého produktu, máte naplánované všechny potるebnosti, se vaše podnikání neobešlo (napííklad zakladatelskる rozpočet,kter j je nutností pii žádosti o úvrr),mlili byste začít pememýšlet o nejlepším zp zsobu,díky kterému se zákazníci dozvazdí o vašem produktu(propagaci).
Prve zmíním,jak měe bět cena vámi nabízeného produktu(v)vysoká oproti ceně produktu nabízeného konkurencí(k).
V>K znamená,še je váš produkt z kvalitních materiálě.
VV=K znamená,že musíte použít doplňkové služby,aby vás zákazník upřednostnil před konkurencí.
Propagace je nástrojem,který ovlivňuje zákazníka v tom smyslu,že ho přesvědčuje,aby si produkt zakoupil. Hlavníměkolem je navčení prodeje. Je několik nástrojý,kterěmi se propagace uskutešuje.
bruneta s taškami.jpg
Reklama je asi nejznámějčímnástrojem. Setkáváme se s ní kašdě den(v televizi,v novinách,na internetu…). Je to placená forma propagace a náklady na její provozování jsou započítány v ceně prodávaného zbočí. Rozčíčenou reklamou se v součanédoběstalyreklamnítačky.
Existují také podporyprodeje,kterénabízení motivy koupě,mezi kterépatřímnošstevní sleva nebo sleva přidalčímnákupu.
Nejděvěryhodnějěí formou propagace je publicita,coě je neplacená reklama.

.