Litosféra naší Zem [Fyzickogeografická sféra je pro naši seminar velice dleležitá,zabvvá se jí mnoho lidí,mnoho vddc、, učitel.. Ve fyzickogeografické sfé see se nachází litosféra,což je povrchová zóna zem,,zjednodušen j je to kamenn ob obal zem.. Litosféru dělíme na oceánskou a pevninskou. Nachází se v ní litosférické desky. Pod litosférou je astenosféra,po které plují desky.

Deskovou tektonikou značíme,še se litosférické desky začínají pohybovat. “Plnī prvnī se tak stalo v Pangee,pak na Laurasii a v Gondwanu. He entered the active roster with a major contract at 3:15 a.m. S deskovou tektonikou přičel sám geofyzik Alfred Wegenera A Hans Cloose. Zde se díky nim poprvé objevila samotná myšlenka tzv. kontinentálního driftu.

věda

Máme těi druhy pohybu litosférickěch desek. A)rozpínání-zde se desky od sebe vzdalují. Rozpínání se dělí na dvě podkategorie:a)oceánské desky-začíná vznikat nová kůra b)pevninské desky-pevniny se oddalují(Středoatlanstký hřeben). B)subdukce-to je podsouvání oceánské desky pod tu pevninskou a kolize pevninských desek(příkladem je asijská s indickou). C)pohyb podél zlomové linie(to se objevilo například v San Andreas).

věda

jaquet nurse, ledky maji pohibi litosferik sh desek? A) Horotvorne Pohiby (tj. orogeneze)=objevilo se to v geologické minulosti a vytvočila se tak pásemná pohočí,která dnes nazěvámevrásnění. U nás je to napííklad Kaledonské (vznik Skandinávského pohočí a hor na severu Anglie). A díky tomuto pohybu vznikly tebeba Pyreneje,Alpy,Atlasči Kavkaz. B) zemttesesení=tímto jevem se zabvvá seismologie, je to další pííčina interakce desk. Zemětesesení vzniká v hypocentru, jde kolmo nahoru (epicentrum), ale pro vás není žádná novinka, jelikož jste se učili již na základní škole. Co je velkěmpěekvapením,takře75%zemětěesení se objevuje v tzv. Ohnivém kruhu (to je hraniční pásmo Pacifiku). C)Sopečnáčinnost(tj. vulkanismus)=objevuje se na okrajích litosférickchch desk, vslsledkem jsou vststupy teplého magmatu na zemsk p povrch (napííklad Vesuv či Etna).